Hugot: 432
Kate
Kim
Kate
Kim
Kim
Manny
Manny
Kate
Kate
Manny
Marry
Marry
Manny
Manny
Kim
Kim
Marry
Kate
Kim
Kate
Manny